Samenwerking

Ouders
Samenwerken met ouders is onmisbaar in het onderwijs. Wij zijn dan ook zeer blij met
alle ouders die samenwerken met de school door bijvoorbeeld deel te nemen als
overblijfouder of vrijwilliger.

Horizonschool Meteoor

IBS Mozaїek maakt deel uit van Horizonschool Meteoor.

Dat betekent dat met alle partners samengewerkt zal worden, daar waar dat kan. BS Mozaїek neemt  deel aan het locatie-overleg en het gebruikers-overleg. In deze overleggen vindt afstemming plaats tussen de partners. Het jaaractiviteitenplan van de Meteoor wordt jaarlijks vastgesteld in het locatie-overleg. Dit plan ligt ter inzage bij de directie.

Middels onze Nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gesteld van de diverse activiteiten.

 Meteoor partners zijn:

SPO Peuterspeelzaal Maneschijn

Buitenschoolse opvang – Stichting Het Buitenschoolse Net

Wilt U dat uw kind voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties en op studiedagen opgevangen wordt door een professionele kinderopvang-organisatie, dan kunt U contact opnemen met de Stichting Het Buitenschoolse Net in Oss. Zij rekenen voor U persoonlijk uit wat dit U gaat kosten en maken met U persoonlijk afspraken over het halen en brengen van uw kind. De school levert alle benodigde informatie, zoals schooltijden en data van studiedagen, aan de stichting. Hebt U vragen over buitenschoolse opvang, dan kunt U ook altijd terecht bij de directie van de school.

OBS Mettegeupel
Dit is de naburige school.

 PABO

Als school willen we aankomende (islamitische) leerkrachten mee opleiden. Dat doen we door studenten bij ons een stageplaats aan te bieden. Zo krijgt het basisonderwijs op islamitische grondslag meer bekendheid bij toekomstige (islamitische) leerkrachten. Bovendien brengen deze studenten de nieuwste ontwikkelingen mee binnen onze school. Dat is voor onze eigen ontwikkeling erg belangrijk. Onze ervaringen tot nu toe zijn erg positief en we hopen dit schooljaar opnieuw veel studenten te mogen begeleiden.

 ROC

Steeds vaker krijgen wij het verzoek van studenten van het ROC of zij bij ons een stageplaats kunnen invullen. Per aanvraag bekijken we of we zo’n stageplaats kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om stageplaatsen ‘administratief medewerker’, ‘ICT’ en `Helpende welzijn`.

Als wij een passende stageplaats kunnen bieden, die ook ten goede komt aan de school, dan zullen wij deze studenten graag toelaten.

 SBD

De schoolbegeleidingsdienst (SBD) helpt ons op allerlei gebieden die met het onderwijs te maken hebben, begeleiding bij onderwijskundige ontwikkelingen, opstellen van hulpprogramma's voor kinderen en bij het toetsen van leerlingen.

 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Eén keer per maand overlegt de school maatschappelijk werkster met de Interne begeleider en de directie. Hieruit kan een actie richting ouders voortvloeien.

 GGD

Een goede gezondheid vindt iedereen belangrijk. Gezond zijn is niet alleen ' niet ziek zijn ' maar ook 'je goed voelen' : zowel geestelijk als lichamelijk. De GGD heeft een belangrijk taak in het bevorderen van de gezondheid van de bevolking. De jeugd is een belangrijke doelgroep voor de GGD.

Bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,

jeugdartsassistenten, logopedisten, een tandheelkundig preventief medewerker (of mondhygiëniste) en een GVO functionaris (of voorlichtingsdeskundige). Samen houden ze de gezondheid van uw kind gedurende de basisschoolperiode in de gaten.

Van de onderzoeken die uw kind tijdens de basisschoolperiode krijgt, worden de gegevens vastgelegd in een dossier. De onderzoeken kunnen leiden tot een gericht advies, een vervolgafspraak of tot een verwijzing naar huisarts of specialist.

 POLITIE

De school heeft contact met de wijkagent. Dat betekent dat hij/zij af en toe de school binnenloopt en met de directie de veiligheid in en om de school bespreekt.

 MOSKEE

De school hecht veel waarde aan contact met de moskeeën uit de regio.

 BUURT

Goede contacten met de buurt vinden we erg belangrijk. De buurtbewoners worden bij bepaalde ‘open activiteiten’ uitgenodigd.

Nieuws

Er zijn geen resultaten gevonden.

Basisschool Mozaiëk is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.

$.extend($.validator.messages, { required: 'Dit veld is verplicht', digits: 'Dit veld moet numeriek zijn', email: 'Vul a.u.b. een geldig e-mail adres in.' });